Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Przejdź do strony głównej serwisu

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczecinie
Strona archiwalna


Strona archiwalna

Powiat szczeciński - herb

91 42 54 900, 91 42 54 901
Bezpłatna infolinia 800 13 14 14

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

pUtVHNCeDNQiJQT49Id_xVKAuJ2Z5I-uS8LduSlg20q1FAN5_3OG8kQz4p_hetPbT4O-G7iAZkMVmpqjRFmiMQ

Vyv-Gs85ExRS1NhCJgKf0kws5LxnpoO7RP-udsplscC1FAN5_3OG8kQz4p_hetPbT4O-G7iAZkMVmpqjRFmiMQ

Y06m0brG8LWoN0d0ZH6MFRYEx9vpF_obt8HeUXJZ65C1FAN5_3OG8kQz4p_hetPbT4O-G7iAZkMVmpqjRFmiMQ

QlS4BmG8SsedYOBhNYFp45cO8DQsVsfKzkfxPD6_NBi1FAN5_3OG8kQz4p_hetPbT4O-G7iAZkMVmpqjRFmiMQ

HV-I-wQ9-OkiTXR4hYbawvgIrE4oSofCTaWiCJXgJVG1FAN5_3OG8kQz4p_hetPbT4O-G7iAZkMVmpqjRFmiMQ

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie można odszukać nr PKD, aktualne wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i przeciętne wynagrodzenie obowiązujące w danym kwartale?

 

Zakładka : Dla bezrobotnych i poszukujących pracy →Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy →Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej → Przeciętne wynagrodzenia, lub → Wyszukiwarka PKD, lub → Informacja o obowiązujących składkach ZUS, lub → obowiązujące stawki podatkowe

 

Jak wypełnić formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis?

Wzór wypełnionego załącznika umieszczony jest na tablicy ogłoszeń na I piętrze na przeciwko pokoju 263 oraz znajduje się na dole podstrony.

Czy do wniosku należy dołączyć dokumenty dotyczące wybranej formy poręczenia?

Do wniosku nie należy dołączać żadnych dokumentów związanych z wybraną formą poręczenia. Zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku na stronie 5 należy tylko podkreślić wybraną formę poręczenia (tylko jedną). Wszelkie dokumenty odnośnie poręczenia należy przedstawiać dopiero po pozytywnej weryfikacji wniosku przy podpisaniu umowy. Preferowane przez PUP formy zabezpieczenia:

a) poręczenie osób trzecich wg prawa cywilnego;
b) weksel z poręczeniem wekslowym (awal);
c) blokada rachunku bankowego;

Inne możliwe formy zabezpieczenia (po uzyskaniu zgody Dyrektora PUP) :

d) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika poręczenie,
e) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika,
f) gwarancja bankowa,
g) zastaw na prawach lub rzeczach poręczenie.

Czy można kupić samochód za środki z dotacji?

Zgodnie z ,,Kryteriami przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej" zatwierdzonymi przez Powiatową Radę Zatrudnienia dotacji nie można przeznaczyć na zakup pojazdów (zgodnie z definicją pojazdu zawartego w Ustawie -Prawo o ruchu drogowym) z wyłączeniem przyczep.

Czy można odwołać się od wyniku rozpatrzenia wniosku przez Komisję?

Dotacje na przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie są przyznawane w formie decyzji administracyjnej dlatego , nie przysługuje wnioskodawcy odwołanie od decyzji Komisji.
Z uwagi na ogromne zainteresowanie tą formą aktywizacji osób bezrobotnych dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane są w formie konkursu. W każdym konkursie Komisja posiada określoną pulę środków finansowych, którą rozdziela pomiędzy najlepsze wnioski. Wnioski są rozpatrywane i porównywane przez Komisję z innymi wnioskami o podobnym profilu planowanej działalności gospodarczej.
Ocenie porównawczej podlega:
- merytoryczne przygotowanie wniosku,
- okres rejestracji w PUP,
- posiadanie wykształcenia, kwalifikacji zgodnych z typem planowanej działalności gospodarczej,
- posiadanie udokumentowanego świadectwami pracy doświadczenia zawodowego tożsamego z rodzajem planowanej działalności,
- posiadanie zaplecza lokalowego,
- nawiązanie współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi, które gwarantowałyby rentowność przedsięwzięcia,
- inne dołączone do wniosku materiały lub dokumenty zwiększające atrakcyjność wniosku i powodzenia planowanego przedsięwzięcia,
- prezentacja wniosku przed Komisją.

Wnioski, które posiadają uchybienia formalne lub, które nie posiadają wymaganych załączników nie podlegają ocenie Komisji i automatycznie otrzymują 0 pkt. Po ostatecznym terminie przyjmowania wniosków nie ma możliwości poprawienia błędów formalnych czy uzupełnienia wniosku.

Jakie załączniki należy dołączyć do wniosku?

Wykaz załączników do wniosku :
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje, doświadczenie zawodowe (świadectwa szkolne, dyplomy, certyfikaty, świadectwa pracy, umowy zlecenia, zaświadczenia o odbytych szkoleniach i kursach, listy referencyjne),
- kontrakty, umowy przedwstępne, informacje o możliwości współpracy, zamówienia od odbiorców (zleceniodawców), potwierdzające zbyt towarów i usług, listy intencyjne,
- dokumenty potwierdzające prawo do lokalu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza (np. akt własności, umowa najmu, dzierżawy, wstępne umowy najmu, deklaracja właściciela lokalu o możliwości wynajęcia lokalu pod planowaną działalność gospodarczą.
Wykaz tych załączników znajduje się na str.7 wniosku. Do wniosku należy składać kserokopie tych dokumentów.
Ponadto, aby wyróżnić swój wniosek można dołączyć swoje prace lub zdjęcia tych prac, wycinki prasowe, dyplomy, wyróżnienia.

Kiedy i w jaki sposób można się dowiedzieć o wynikach posiedzenia Komisji?

Wyniki konkursu są umieszczane na stronie internetowej. W ogłoszeniu wskazany jest link do strony, gdzie po wpisaniu numeru PESEL można dowiedzieć się, czy wniosek został rozpatrzony pozytywnie czy negatywnie. Ponadto: Osoby, które wygrały konkurs są powiadamiane telefonicznie o dalszym toku postępowania. Osoby, których wnioski zostały rozpatrzone negatywnie otrzymują maila oraz pismo wysłane listem poleconym, w którym szczegółowo opisane są powody odmowy przyznania dotacji.
Nie udzielamy informacji telefonicznie o sposobie rozpatrzenia wniosku!!!!!

Kiedy odbywają się Komisje?

Dotacje przyznawane są w drodze konkursu. Terminy zbierania wniosków umieszczane są z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem w formie komunikatu na naszej stronie internetowej a także na tablicach ogłoszeń na terenie Urzędu oraz na drzwiach wejściowych do pokoju 263.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Marta Zapasa Pośrednik pracy- doradca klienta 914254981
Agata Grudnik Doradca zawodowy-doradca klienta 914254981
Monika Leśniczy Inspektor 914254981
Utworzono: 2013-01-30 09:09 | Redagował: Katarzyna Przyborowska 2016-09-02 10:13więcej

Redakcja strony: Najczęściej zadawane pytania

 • Wprowadzenie informacji:Przyborowska Katarzyna 2013-02-23 22:43:53
 • Aktualizacja informacji:   
 • Wytworzenie informacji:Katarzyna Przyborowska 2013-02-23 22:43:53
 • Zatwierdzenie informacji:   
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 10482
 • 9wpe5lNb8WUzwH-P2CEEPC-a7AyURACPKnQg3PRk-ifOcFgY2EInUA3S5PwAIEW4bGPt5M8LzwPhKxufCyfycA

 • TjfbTQq_vLAyTXo7xtVuOMmU4Hz9U3SPJLIEzeBNIQbOcFgY2EInUA3S5PwAIEW4bGPt5M8LzwPhKxufCyfycA

 • 0CSL15TuRrI7VdqHqmoqsTZD1zJTQeUXSLrBxu6bLNbOcFgY2EInUA3S5PwAIEW4bGPt5M8LzwPhKxufCyfycA

 • hug0JbqVCLX0eASHcRTlAElrEuFa8G1hf3TMLiMrl4vOcFgY2EInUA3S5PwAIEW4bGPt5M8LzwPhKxufCyfycA

 • 16GVmTzTcnNLIxE8snIO_imT7dAYiqOzlSrSdNWI2ETOcFgY2EInUA3S5PwAIEW4bGPt5M8LzwPhKxufCyfycA

 • V2WCMmo9dmWIuP4qlWgPu4n49NLXEgvBoU6SO4xe1YLOcFgY2EInUA3S5PwAIEW4bGPt5M8LzwPhKxufCyfycA

 • W8yB4kUOOBlDV0UnVjPExe5yVoGmkdjHznJ20D1CG6fOcFgY2EInUA3S5PwAIEW4bGPt5M8LzwPhKxufCyfycA

 • J4tflrkwVFWeKKo8rKktotox6jdSvlVApcnURkZ1F1zOcFgY2EInUA3S5PwAIEW4bGPt5M8LzwPhKxufCyfycA

 • K6kPP5WoRpYKUNWIQBXjEDIe-sorTiFWWXXla7UO6k3OcFgY2EInUA3S5PwAIEW4bGPt5M8LzwPhKxufCyfycA

 • WuNSqNWm970rptko5YJRxr3BWpJP7Cfgj_IOEYBkum61FAN5_3OG8kQz4p_hetPbT4O-G7iAZkMVmpqjRFmiMQ

 • JBgdUaNyH8-fDXPR30TC_L5SmkQsebNnJA7P7GZwLkW1FAN5_3OG8kQz4p_hetPbT4O-G7iAZkMVmpqjRFmiMQ

 • MABDptoveSLkvIzGjVaHqneIHZZsrhvJBpz_mHPvXQ61FAN5_3OG8kQz4p_hetPbT4O-G7iAZkMVmpqjRFmiMQ

 • H5CWvoGI5MiG2nGsQ8PgSGhyiQGkwLeA6sRgBo5tMwK1FAN5_3OG8kQz4p_hetPbT4O-G7iAZkMVmpqjRFmiMQ

 • clT1kBIHuhLYikZ5sl0wqNwyzf3L8Js-48qXHlIGpKC1FAN5_3OG8kQz4p_hetPbT4O-G7iAZkMVmpqjRFmiMQ

 • Z0koTcR24rbEJ2S0ByUaBk7ZeapRMQHjR8EYkm5qcW61FAN5_3OG8kQz4p_hetPbT4O-G7iAZkMVmpqjRFmiMQ

 • 5VI5Q7Vlq0kaoJ5Wi6Kq19UGlaEN9WICGd4M8WSAr0a1FAN5_3OG8kQz4p_hetPbT4O-G7iAZkMVmpqjRFmiMQ

 • SLaCUNAft6bNhB2GH7Ry7gmeVCkjaxhD5tJclUL_WjW1FAN5_3OG8kQz4p_hetPbT4O-G7iAZkMVmpqjRFmiMQ

 • MUhZZgGNULcLI05JBAfX9BcZzBsOpAMAqtYMHaoi5kG1FAN5_3OG8kQz4p_hetPbT4O-G7iAZkMVmpqjRFmiMQ

 • DrgTxsaz4_gh4bH7EiW6pJlJ6sOB06MWrAszuLch96W1FAN5_3OG8kQz4p_hetPbT4O-G7iAZkMVmpqjRFmiMQ

 • c9tTvViY13O7WWIzanpcHGQye82ZhqFYPLXFMWNK4b21FAN5_3OG8kQz4p_hetPbT4O-G7iAZkMVmpqjRFmiMQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

STRONA ARCHIWALNA. Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.05.2017r. zmianie uległa zarówno szata graficzna jak i adres strony Internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Nowy adres: szczecin.praca.gov.pl.!